پاورپوینت مشاوره تحصیلی مبتنی بر شغل و کار آفرینی

پاورپوینت مشاوره تحصیلی مبتنی بر شغل و کار آفرینی

پاورپوینت مشاوره تحصیلی مبتنی بر شغل و کار آفرینی در 27 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 4165 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت

توضیحات کامل

پاورپوینت مشاوره تحصیلی مبتنی بر شغل و کار آفرینی در 27 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت  pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

کارآفرینی

مدل رفتاری فرای

پنج جزء اصلی مدل رفتاری فرای

چهار دسته اصلی از دوره های آموزش کارآفرینی تا سال 1990

الگوی چند محوری شفیع آبادی

چگونگی رشد آرزوی شغلی در نظریه ی گاتفردسون

نتیجه گیری

 

بخشی از متن

کارآفرینی

کارآفرینی‌ فرایند‌ شناخت‌ و دستیابی به فرصت هـا و  شغل مناسب بـدون تـوجه به کمبود منابع موجود‌ و خلق محصول یا خدمتی جـدید و ارزش آفـرینی از هیچ است. هم چنـین مـیتـوان کارآفرینی را یک‌ برنامه‌ ریزی‌ مهم اقتصادی و اجتماعی دانست کـه نیازمنـد ترکیبـی از اسـتعدادها، ظرفیت ها‌، و دانــش‌ بـالاسـت افــراد کـارآفرین مـیتواننـد با  مسـیر تحولات حرفه ای را بشناسند و نسبت‌ به‌ نیازهای‌ جـدید آگـاهی یابنـد و در راسـتای ایجـاد شغل های جدیـد قـدم بردارنـد بنـابراین ، تأسیس شرکت نوپا شاخص بروز رفتار کارآفرینانه میباشد‌. در‌ دیدگـاه‌ رفـتاری قـصد بـراین اسـت که با شناخت ویژگی های ذاتی و تقویت ویژگیهای رفـتاری کـارآفرینان‌ بیش‌ تری بـه جامعـه معرفی شود تا آهنگ رشد و پیشرفت جامعه تسـریع گردد. براساس دیدگاه رفـتاری هـر رفـتار محصول فرایندی پیچیده است که متغیرهای زیادی‌ بر‌ آن اثر میگذارند. کارآفرینی و ایجاد کـسب و کـار جـدید نیز از این قاعده پیروی میکند‌ به‌ همین دلیـل صاحب نظران مدل هایی در زمینه بروز رفتار کارآفرینانه طراحی کـردند. یکـی از‌ این مـدل هـا مـدل فرای است .

مدل رفتاری فرای

از نظر فرای سه عامل‌ در‌ انگیزه‌ کارآفرینان برای تاسیس یک شـرکت نـوپا دخالت دارند. این سه عامل عبارتند از:

•           متغیرهای مقدم‌ یـا‌ پیشـینه‌

•           متغیرهـای تسـریع کننـده یـا حرکت دهـنده

•           مـتغیرهـای تــوانبخش عامـل مقـدم بـا متغیرهـای‌ زمینـه‌ سـاز ارتبـاط دارد.ایـن موقعیت ها یا ویژگیها عواملی هستند که بـاعث مـیشوند فرد به گونه‌ خود‌ آگاه یا ناخودآگاه امکانـات کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهد.

عـامل تـسریع‌ کـننده‌ حادثه یا موقعیتی است کـه بـه گونـه‌ ویـژه‌ عمل‌ کارآفرینی را سرعت میبخشد. ایـن هـا حـوادث‌ برجسـته‌ زنــدگی هـسـتند و شـامل تحـولات شخصیتی، مالی یا حرفه ای در زندگی یک کارآفرین‌ هستند‌ که در تصمیم گیری های وی‌ تـأثیرگـذار‌ مـیباشند. مـتغیرهای‌ مقدم‌ و تسریع‌ کننـده انگیـزه بـالقوه کـارآفرینی را بـرای‌ تاسـیس‌ شـرکت یـا سرمایه گذاری مخاطره آمیز به وجـود مـی آورند. امـا این مساله‌ به‌ این معنی نیست که شرکت های‌ نوپـا به گونه واقعی‌ تـاسیس‌ خـواهند شد. بـه عبـارت دیگـر‌ برانگیختـه‌ شـدن بـرای راه انـدازی تشـکیلات اقتصادی جدید بدین مفهوم نیست کـه شــروع آن‌ تشـکیلات‌ عاقلانـه یـا امکـان پـذیر اسـت‌ . فـرد‌ کارآفرین‌ تنها یکی از‌ اجزای‌ تشکیل دهنده شـرکت هـای‌ نوپای‌ کارآفرینانـه اسـت  بنـابراین دو جـزء فرصت و مـنابع در تـصمیم گـیری برای تاسیس شرکت های‌ نوپا‌ حیاتی مـیباشـند و عـوامـل تـوانبخش نامیده میشوند‌.

و …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود